De zaak Katyn (achtergronden)

TRANSCRIPTIE:

Tijdens de Neurenbergproces werd er wel degelijk verhoord over Katyn. Onderstaande komt uit het boek:

...Meer

 Opmars naar de Galg.

 

Stahmer, een Duitse verdeger:

Stahmer aan Ahrens: Was het U bekend dat er een  Duitse eenheid zich in de buurt van  De Bossen van  Katyn is geweest?

Ahrens:Het is me niet bekend dat er een eenheid van dat nummer is geweest.

Stahmer: Hebt U na uw aankomst in Katyn geconstateerd dat zich in het Bos van Katyn een Grafheuvel bevond?

Ahrens:Kort na mijn aankomst in het Gebied. Het lag ton onder  De sneeuw, Hebben mijn manschappen mij erop attent gemaakt, Dat er ergens op een soort grafheuvel  Een kruis van berkentakken moest zijn. Dat kruis heb ik Gezien. In de loop van 1942 heb ik Toen telkens Weer van mijn soldaten gehoord  Dat hier in het bos  Terechtstellingen zouden hebben plaats gevonden. Winter 1943 in  Januari of Februari, Zag ik toevallig in dat bos  Een wolf. Aanvankelijk kon ik niet Geloven dat het inderdaad een wolf was, Maar met een vakman ging ik de sporen na, En toen zag ik op die Heuvel met het  Kruis erop sporen van omgewoelde graven. Ik heb laten vaststellen wat het voor beenderen Waren. Volgens de artsen waren het beenderen van Mensen. Daarop heb ik een en ander Gemeld bij de Officier van de Oorlogsgravendienst.

In het boek van ‘’Arts achter prikkeldraad’’ staan op blz 92 de volgende belangrijke zaken:

Dr Albert Haas: Kalka vroeg me wat ik gedaan had voor ik gearresteerd werd. Ik sprak tegen hem over Hongarije en Frankrijk. Daarna vertelde Kalka mij het verhaal achter zijn eigen gevangenneming. Hij beschreef zichzelf als de enige overlevende van de massamoord van Katyn bij Smolensk. De Duitsers beweerden dat deze schanddaad begaan werd door de  Russen, maar Kalka vertelde me een ander verhaal: Toen de Duitsers Polen aanvielen,werd het Poolse Leger met zijn wapens uit de Eerste Wereldoorlog gemakkelijk verslagen. Nadat het land onder de voet was gelopen werden de Intellectuelen en officieren naar quarantainekampen afgevoerd. Kalka en zijn medegevangenen werkten in een reparatiewerkplaats te velde en repareerden beschadigde Duitse tanks en andere voertuigen.

In 1941, kort voor de Duitse verrassingsaanval op Rusland,vroeg de Gestapo Poolse vrijwilligers, Voor een  anti-Bolsjewistisch Legioen. Kalka, evenals de meerderheid van de Polen.,weigerde aan de zijde van de  Duitse overwinnaars te vechten. De dag nadat  Duitsland Rusland had  aangevallen,arriveerden enkele grote door Wehrmacht-soldaten bewaakte vrachtauto’s, bij  Kalka"s Kamp. Alle gevangenen werden ingeladen en naar Katyn gebracht,op een dagreis afstand,waar zij de  Koude nacht midden op een leeg veld doorbrachten. Ze namen aan dat ze naar Katyn waren gebracht om daar een nieuwe reparatiewerkplaats op te zetten.

Voor zonsopgang werden ze gewekt en aan het werk gezet om een greppel te graven. SS-bewakers hadden de Wehrmacht-soldaten vervangen.

Is dit nou niet het eerste bewijs dat de Einsatzgruppen de Executies hebben uitgevoerd?. Er is in dit verhaal toch heel duidelijk te lezen: Dat de Wehrmachtsoldaten werden afgelost door de SS?. Er is echter veel meer.

 

Vervolg v.d. Neurenbergverhoren.

Stahmer: En hoe is het toen tot de opgravingen gekomen?

Ahrens: Daarvan ben ik niet nauwkeurig op de hoogte. Op last van de Legergroep kwam op een zekere dag ene Professor Butz bij me met de mededeling dat hij in mijn bos opgravingen moest verrichten.

Stahmer: En heeft Professor Butz U naderhand bijzonderheden aangaande het resultaat van zijn opgravingen  Verteld?.

Ahrens: Ik heriner me een soort dagboek dat hij me liet zien. Daar stonden allerlei data in met een paar opmerkingen die ik niet kon lezen omdat ze in het Pools waren gesteld. Hij verklaarde dat die aantekeningen in de afgelopen maanden waren gemaakt door een Poolse officier en dat het Dagboek dat eindigde in het voorjaar van 1940- Besloot met de vrees dat er iets gruwelijks voor de dag Zou komen.

Stahmer: Er wordt beweerd dat er in  Maart 1943 met vrachtwagens lijken van elders overgebracht zijn naar Katyn, En dat die in dit bos zijn begraven. is U  Daarover iets Bekend?

Ahrens: Daarvan is me niets bekend.

Dr  Otto Kranzbuhler, Verdediger van verdachte Donitz: Hebt uzelf met een of meer Bewoners van de plaats over de Waarnemingen in 1940 Gesproken?.

Ahrens: Ja.begin 1943 woonde een Russisch echtpaar  vlakbij de plaats waar mijn  Regimentsstaf was Gevestigd. Deze lieden hebben me gezegd, Dat er in het voorjaar van 1940 was geweest Dat er op het station Gnesdowo in goederenwagons ruim tweehonderd geuniformeerde Polen waren aangekomen, Die vervolgens met Vrachtauto,s naar het Bos waren Getransporteerd. Ze hadden telkens schoten en ook veel geschreeuw gehoord.

Kranzbuhler: Toen U het  Dnjepr Kasteeltje betrok, Waarin U ingekwartierd was, Hebt U toen geinformeerd aan wie het vroeger had  Toebehoord?

Ahrens: Inderdaad,heb ik daarna geïnformeerd, Want ik was er benieuwd naar. Het huis was nogal eigenaardig gebouwd. Er waren bioscoopzaaltjes in, En het had ok een eigen schietbaan in. Ik heb echter geen bepaalde informatie kunnen Krijgen.

Kranzbuhler: Zijn er behalve de massagraven in de omgeving van het Dnjepr-Kasteeltje, Nog

andere graven Gevonden?

Ahrens: Vlakbij het kasteeltje zijn er inderdaad nog meer kleinere graven Gevonden. Graven met Zes of acht,of nog meer skeletten van mannen zowel als vrouwen.

L.N.Smirnov, Russisch Substituut-Oficier.Bent U in September of Oktober 1941 persoonlijk Daar geweest?

Ahrens: Neen.

Smirnov: Dus dat betekent dat U niet weet welke gebeurtenissen zich in September of Oktober 1941 in het Woud van Katyn heben Afgespeeld?

Ahrens: Ik was daar Destijds niet.

Smirnov: Ik noem U de Namen van bepaalde militairen. weest U zo goed, Mij te zeggen of die personen tot Uw eenheid behoorden. De eerste luitenant Rex.

Ahrens: De eerste luitenant Rex was mijn Regimentsadjudant.

Smirnow: Kunt U verklaren of Hij reeds voor Uw aankomst in Katyn bij deze eeheid in Katyn was Ingedeeld?.

Ahrens: Ja hij was er voor mij.

Smirnow: En een zekere Luitenant  Hodt of Hoth?.

Ahrens: U bedoelt Hodt. De luitenant Hodt was Inderdaad bij het Regiment ingedeeld.

Smirnow: Ik noem U nog enkele andere Namen: Onderofficier Rose, Soldaat Giesece, Sergeant Majoor Krimmenski, Segeant Lummert, En een zekere Gustaf, een Kok. Al deze Personen Behoorden toch tot Uw Eenheid?

Ahrens: Ja.

Smirnow: U beweert niet Geweten te hebben Wat deze Lieden in September en Oktober 1941 hebben Gedaan?.

Ahrens: Daar ik mij daar Toen niet bevond, Ka ik dat niet met zekerheid zeggen.

Smirnow: Het is U bekend, dat de bijzondere staatscommissie meent, Dat U behoort tot degenen die verantwoordelijk zijn voor de in Katyn begane Misdaden?

Ahrens: Er staat een overste Arnes.

Iola Nikitschenko Russische Rechter: Toen het Dagboek, En andere documenten, Die Professor Butz U heeft getoond gevonden werden, Was U persoonlijk niet aanwezig?.

Ahrens: Neen.

Een andere Getuige, De vroegere Luitenant-Kolonel Reinard von Eichborn van Regiment 537 van de Verbindingstroepen van de Legergroep, kan de verklaringen van Ahrens enigszins aanvullen, Maar zonder dat het veel oplevert.

Stahmer: Getuige: Weet U aan wie het  Dnjepr-Kasteeltje voor de Bezetting door de Duitse Troepen heeft Toebehoord, wie daar Gewoond hebben?

Eichborn: Dat kan ik niet met Zekerheid zeggen. Het viel ons op, Dat het Kasteeltje verbazend goed ingericht was. Het was bijzonder goed gebouwd. Er waren Twee badkamers. Ook een eigen schietbaan, En een bioscoopzaaltje. Daaruit hebben We bepaalde conclusies getrokken. Maar ik weet niets van de vorige Eigenaar.

De volgende getuige a decharge is Generaal Oberhauser, Kommandant van de Verbindings-

Troepen van de Legergroep Centrum.

Stahmer: Beschikte Regiment 537 Over de Vereischte Technische middelen zoals Pistolen,Munitie enz, Waardoor Terechtstellingen van zulk een omvang, Mogelijk zouden zijn Geweest?

Oberhauser: Het Regiment was bijzonder goed bewapend meer dan  De eigenlijke gevechtstroepen. Uit technisch oogpunt had het zulk een massale terechtstelling in het Geheel niet kunnen doen plaatsvinden.

Smirnow: De Officieren van het Regiment waren blijkbaar bewapend met Pistolen. een Walter of een Mauer Nietwaar?

Oberhauser: Inderdaad.

Smirnow: Misschien kunt U nog bij benadering zeggen over hoeveel pistolen het regiment de beschikking had?.

Oberhauser: Als we aannemen dat iedere onderofficier een pistool bezat, Moeten het er ongeveer 150 zijn Geweest.

Smirnow: Waarom meent U dat het aantal van 150 Pistolen niet voldoende Zou zijn geweest voor een massale executie?

Oberhauser: Omdat een regiment verbindingstroepen van een legergroep, Dat over een zo Groot gebied is verspreid, Zich nimmer op een en dezelfde plaats bevindt. Het regiment lag verspreid over  Het gehele Gebied tussen Kolodow en Witebsk. Dus er zijn nooit 150 pistolen Tegelijkertijd  beschikbaar Geweest.

Stahmer: Het Regiment lag dus over een groot gebied Verspreid. Hoeveel  kilometer ongeveer?

Oberhauser: Ruim 500 Kilometer.

Zihier de belangrijkste vragen en Antwoorden uit dit verhoor. Vervolgens brengt het Russisch Openbaar Ministerie zijn Getuigen a charge voor, Allereerst de Astronoom Boris Bazilewski, Die ten tijde van de Duitse Bezetting loco Burgermeester va Smolensk was. Hij wordt verhoord door  Officier Smirnow.

Smirnow: Sinds wanneer woonde U in de Stad Solensk?

Bazilewski: Sinds 1919.

Smirnow: Bent U bekend met het Zogenaamd woud va Katyn?

Bazilewski:Ja. Het was een Bekend recreatieoord voor de Inwoners van Smolensk.

Smirnow: Was dit bos voor de oorlog in enig opzicht een Speciaal gebied, Bewaakt of Anderszins van de omgeving  Afgescheiden?.

Bazilewsky: Het terrijn is voor niemand verboden Geweest.

Smirnow: Wie was de Burgermeester van Smolensk?.

Bazilewsky: De advocaat Menschagin.

Smirnow: Hoe was de Verhouding tussen Menschagin en de Duitse bestuursorganen?

Bazilewsky: Zeer goed.

Smirnow: Kan men zeggen dat Menschagin bij de Duitse bestuursorganen een Vertrouwens

Positie Bekleede en dat de Duitsers hem zelfs Geheime mededelingen Deden ?.

Bazillewsky: Stellig.

Smirnow: Wat voerden de Poolse krijgsgevangenen bij Smolensk uit? Was is U bekend over hun Verdere lot?

Bazilewsky: Menschagin Heeft me over de Poolse krijgsgevangenen gezegd dat men had Voorgesteld ze te Vernietegen!(Vernietegen!!),

Smirnow: Is deze Kwestie later nog eens  Ter sprake gekomen in een Gesprek tussen U en  Menschagin?

Bazilewsky: Ja, Ongeveer twee weken Daarna. Ik vroeg hem Wat er nu met de Krijgsgevangen gemaakte Polen was Gebeurd. Aanvankelijk aarzelde Menschagin, Maar Vervolgens zei Hij: Met hen is het Afgelopen!!( Met hen is het Afgelopen!!1),

Smirnow: Heeft Menschagin U verteld  Waarom die Executies hadden Plaatsgevonden?

Bazilewsky: Ja hij zei dat dit Gebeurd was In het Kader van het Algemene Systeem van de Behandeling van Poolse Krijgsgevangenen!!.

Na de middagpauze neemt Dr Stahmer de getuigen een kruisverhoor af.

Stahmer: Getuige, Uw verklaringen voor de Middagpauze, Hebt U voorgelezen als ik het Goed heb gezien, Is dat Juist?

Bazilewsky: Ik heb niets voorgelezen. Ik heb alleen  De plattegrond van deze Zittingszaal in de Hand gehad.

Stahmer: Het leek alsof  U uw  Antwoorden voorlas. Hoe verklaart U  Dat de Tolk  Uw Antwoord al in Handen had?.

Bazilewsky: Het is mij niet Duidelijk, Hoe de Tolk al bij  Voorbaat over mijn  Antwoorden zou Hebben kunnen Beschikken.

Stahmer: Kent U het  Dnjepr Kasteeltje?

Bazilewsky: Er staan tal van Kasteeltjes langs De Dnjepr,

Stahmer: Ik bedoel  Het huis bij  Het bos van Katyn.

Bazilewsky: De Dnjepr  is een lange  Rivier. En uw vraag kan ik da ook in het Geheel niet  Begrijpen.

Stahmer: Het is U dus niet Bekend, Dat zich in het Bos van Katyn een Recreatieoord of  Sanatorium va de  GPU heeft  Bevonden?

Bazilewsky: Dat weet ik  Best,  Dat was alle inwoners van  Smolensk bekend.

Stahmer: Dan weet U dus Precies welk Huis ik in  Mijn vorege vraag  Bedoelde?.

Bazilewsky: Ik persoonlijk ben nooit in dat Huis geweest. Tot dat Huis hadden uitsluitend  De gezinnen Van de Ambtenaren van het  Ministerie van  Binnenlandse zaken toegang. Andere Personen verkeerden niet in de  Mogelijkheid  Dat huis te Bezoeken.

Stahmer: Zoudt U de namen kunnen noemen van Personen die bij  De Terechtstellingen Ooggetuige zijn  Geweest?

Bazilewsky: Nee ik kan geen Ooggetuigen Noemen.

Stahmer: Bent U  Wegens Uw collaboratie met het Duitse bestuur door de Russische Regering gestraft?

Bazilewsky: Neen.

Thomas J. Dodd, Amerikaans  Substituut: Mijnheer de  President:  Ik zou de Rechtbak Willen Wijzen op het Feit, dat  Dr Stahmer de Getuige deze Vraag heeft gesteld; Hoe was het Mogelijk, Dat de Tolken reeds bij voorbaat beschikten over de Vragen en  Antwoorden?.Ik heb de Tolken Daareven Schriftelijk om Uitsluitsel gevraagd, En heb van de dienstdoende Luitenant ten  Antwoord gekregen, Dat niemand daar Beschikte over enigerlei vragen of antwoorden. Ik ben van Mening, Dat dit moet worden  Vastgelegd in het  Procesverbaal.

Stahmer: Dit feit is me  Buiten de Zaal meegedeeld. Klopt het niet, Dan neem ik het Terug.

President: De verdegers Dienen zulke Verklaringen niet af te Leggen, Wanneer ze de Juistheid daarvan  Niet tevoren hebben  Geverifieerd.

Smirnow: Kan ik met het Verhoor van de volgende Getuige beginen.Mijnheer de President ?.

Na dit Incident Treedt een Man de Zaal binnen  Die in de Geschiedenis van Katyn een Wisselvallige rol heeft Gespeeld; De Bulgaarse Arts, Dr Marko Antonow  Markow van het Justitiele Medische Instituut in Sofia. Markow behoorde tor de Groep van twaalf  Buitenlandse Deskundigen die in 1943 door Conti naar Katyn waren uitgenodigd. Zijn handtekening staat onder het Slotcommunique van de Medische Commissie. Op dit stuk  Basseerden de Duitsers hun Bewering, Dat de Massamoord van Katyn was begaan door de Russen.Later toen Bulgarije door  Sowjettroepen was Bezet, moest Markow op 19 Februari 1945 voor het Volksgerechtshof in Sofia Terechtstaan. Hij verklaarde Dat de leden van de Commissie Voortdurend door Gestapo Ambtenaren  waren omringd. En tenslotte Waren Gedwongen het Communique te Ondertekenen. Nu verschijnt deze Markow als Getuige in het Neurenbergse Proces.

Smirnow: Wanneer arriveerde de Commissie in Katyn?

Marcow:  Op de avond van de 28e April 1943  Kwam de Commissie in Smolensk aan.

Smirnow: Hoe vaak hebben de Leden van de Comissie de Massagraven in het Woud van Katyn persoonlijk  Bezocht?.

Marcow: We zijn tweemaal in het bos Geweest. En wel op 29 en 30 April in de Ochtend.

Smirnow: Hoeveel uur bracht U beide keren bij de Massagraven door?.

Marcow: Ik denk niet meer dan drie a vier uur per bezoek.

Smirnow: Heeft het onderzoek van de Medische Deskundegen uitgewezen Dat de lijken zich

Inderdaad reeds Sedert Drie jaar in de Graven bevonden?,

Markow: Naar mijn Mening bebvonden die Lijken zich veel korter in de Aarde dan drie jaar.

Ik was van Mening dat het lijk, Waarop ik Obductie verrichtte, Niet langer Dan een of  Ander

Half jaar tevoren was Begraven.

Smirnow: Is het Usance bij de Gerechterlijke Geneeskunde in Bulgarije  Dat een onderzoek uit twee Gedeelten bestaat, Beschrijving en Conclusie?.

Marcow: Inderdaad.

Smirnow: Bevat de door U opgestelde Verklaring een Slotconclusie?

Marcow: Mijn verklaring bestaat alleen uit een Beschrijvend gedeelte zonder Slotconclusie, Omdat  Ik uit de Stukken die zich daar bevonden, Kon opmaken  Dat men ons Reeds bij Voorbaat wilde  Suggereren, Dat de Lijken zich reeds Drie jaar in de Aarde hadden Bevonden.

Dat bleek uit de Stukken die ons in het Kleine Landhuis werden Getoond.

Smirnow: Zijn  die Documenten U voor de Obductie Getoond of  Daarna?

Marcow: De documenten werden ons een dag voor de Obductie getoond.

Smirnow: Toen U het Algemene rapport Ondertekende, Was het U toen volledig Duidelijk dat de  Moord van Katyn niet voor het Laatste Kwartaal van 1941 had  Plaatsgevonden, En dat het Jaar 1940  In elk geval  Uitgesloten Was?

Marcow: Ja .Dat was mij Duidelijk, En juist daarom heb ik in Het Rapport geen  Slotconclusie laten Opnemen.

Smirnow: Waarom hebt U nietemin dat  Algemene Rapport ondertekend?.

Marcow: Op 1 Mei,S ochtends Vertrokken we per Vliegtuig uit Smolensk .Omstreeks het Middaguur landden we Op het Vliegveld Bela. Klaarblijkelijk was dit een Militair vliegveld. We Gebruikten daar het Middagmaal, En meteen Daarna werden ons de Exemplaren van het Rapport ter Ondertekening voorgelegd. Dit gebeurde juist op dat geisoleetrd Gelegen Militair Vliegveld. Dat is de Reden waarom Ik het Rapport heb Ondertekend.

Stahmer:Het Rapport is niet alleen door U ondertekend, Maar draagt ook de Handtekening van elf  Geleerden, Sommigen van Wereldnaam. Er is ook een Neutraal Commissielid on der, Professor Naville uit Zwitserland.

Marcow: Om welke redenen het Rapport door de andere Gedelegeerden is ondertekend kan Ik Werkelijk niet zeggen. Ze hebben echter hun handtekening onder dezelfde omstandigheden geplaatst als ik.

Juist dit onderdeel van Marcows verklaring is op 17 Januari 1947, drie maanden na afloop van het  Neurenbergse Proces, op een belangrijk moment punt aangevuld. Die dag werd  De Zwitserse Arts, Dr  Francis Naville, Die lid van  Dezelfde Commissie was als Marcow, Door de Grote raad van het Kanton Geneve aangaande Deze gebeurtenissen gehoord. De raad kwam Tot de Conclusie dat Naville volkomen juist en in Overeenstemming met de eisen va zijn  Beroep had gehandeld. En de President van het Geneefse college zei  woordelijk: Mocht het juist zijn,dat Marcow onder Druk tot zijn  handelswijze werd Gedwongen, Dan blijft de vraag of De  druk drie jaar geleden door de Duitse bajonetten werd  Uitgeoefend  Dan wel of  Hier sprake is va een  Druk die thans door de  Russische Bajonetten wordt Uitgeoefend.

Maar laat ons terugkeren Tot de  Getuigenverhoren in Neurenberg.

Stahmer: Volgens Uw Rapport hebt U op het lijk van de door U onderzochte Officier Kledingresten aangetroffen. Was dit zomer of  Winterkleding?.

Marcow: Witerkleding. een Winterjas en een sjaal om de Hals.

Stahmer: In het Rapport komt  De volgende Passage voor. De op de Lijken aangetroffen Documenten, Dagboeken, Correspondentie en Kranten, Dateren uit de Periode Herfst 1939 Tot Maart/April 1940. De laatste tot nu Toe Vastgestelde Datum is die va een Russische krant

van 22 April 1940. Ik stel U Thans de Vraag; Is deze opgave Juist? Komt ze overeen Met wat U  zelf hebt Geconstateerd?

Mrcow: Zulke brieven en Kranten zijn ons Getoond. Enkele van die Documenten werden door De Commissieleden, Die de obductie uitvoerden Aangetroffen.

Dr Stahmer heeft in dit Kruisverhoor een Volledige overwinning Behaald. Maar er Komt nogmaals een  Nieuwe wending in de Zaak, wanneer de laatste Getuige van het  Russische Openbaar Ministerie  Ten tonele Verschijnt. De Moskouse medische Deskundige Professor Iljits Prosorowsky.

Smirnow: Hebt U bij het Medisch onderzoek van de Lijken ook Patronen of  Patroonhulzen Aangetroffen?

Prosorowsky: De oorzaak van de Dood van de Poolse Officieren was het schot in de nek.Wij hebben kogels aangetroffen en  bij de Opgravingen inderdaad ook Patroonhulzen van Duitse Herkomst. Immers op die Hulzen stond  De Firmanaam GECO gegraveerd.

Maar later is Gebleken dat Patronen van dat merk door de Firma  Geco in Durlach in het Kader van het Duitsch Russisch verdrag van Rapollo vroeger naar de Oostzeelanden zijn geexporteerd. Hoe dit zij, In Neurenberg is Het thema Katyn na deze getuigenverhoren niet meer ter sprake Gekomen. Zo is de zaak onopgehelderd  Gebleven!!!!

Er  Werden althans geen Afdoende Bewijzen Geleverd.

Echter in 1952 Heeft een Commissie uit het Amerikaanse Congres getracht in de zaak Katyn Opheldering  brengen.zulks in het Verband van de Koude oorlog Betekent het Feit Dat de Sowjets hebben afgezien van Verdere vervolging aangaande Het thema Katyn niet op zichzelf een Bekentenis van Schuld, vroeg het Commissielid  Daniel J Flood aan de Vroegere Amerikaanse substituut Officier in Neurenberg Robert Kempner?

Kempner antwoordt: In elk geval  Maakte het een erg zonderlinge Indruk. En hij voegt eraan Toe: We bewonderen Stahmer erom dat hij  De Sovjets destijds Gedwongen heeft  De vervolging op het punt Katyn te laten Vallen. Het was een Overwinning  Van de  Verdedediging. Tot in November 1952 hoort de  Commissie tal van Getuigen, Van wie er  Enkelen anoniem willen blijven, En hun verklaringen hebben afgelegd met een zak over het  Hoofd….

Robert H. Jackson  De vroegere Amerikaanse officier van  Justitie in het Neurenbergse Proces verklaart  Voor de Commissie van Onderzoek; Al in Neurenberg heb ik rekening Gehouden Met de Mogelijkheid dat De Sovjets aan Katyn Schuldig zijn geweest. Daarom hebben wij geweigerd de Duitsers daaraan Schuldig te Verklaren. (En de operatie  Paperclip Dan? Hoe verzint hij  Deze ONZIN) Een andere Belangrijke verklaring  Legt de Amerikaanse Luitenant Kolonel  John H van Vliet af. Hij bevond zich in 1943 in Duitse Krijgsgevangenschap en behoorde tot een groep Krijgs- Gevangenen  Uit  Het Westen die door de Duitse  Autoriteiten naar  Katyn waren getranspoteerd om de graven in ogenschouw Te nemen. Over die bezichtiging ter plaatse van de Misdaad verklaart Van Fliet: Ik haatte de Duitsers. Maar moest  toch  Toegeven dat ze de Waarheid Spraken.(In Welk Concentratiekamp hij dan Wel Gezeten heeft Weet Ik dus niet. Maar veel van Zijn Amerikaanse medegevangenen Werden door De SS vermoord. [Bron Walter Schellenberg.Go2 War2.] Staat bij de Verhoren komt hier Achteraan.).

 

Aldus uitgezocht en opgeschreven in periode januari - maart 2010 door Henk Gerrits.

(Verbergen)
Forum | Laatste bericht

NCPN Beheerder, 13-04-10, 16:31, 7 jaren geleden: Inleiding in de achtergrond stukken

In dit hoofdstuk van het forum worden achtergrondstukken geplaatst die in de hoofdteksten worden aangehaald.

Het eerste stuk staat nog in de ruwe onbewerkte vorm met hoofdletters op plaatsen waar die niet horen te staan. Onze excuses daarvoor. (Er wordt aan gewerkt.)

Aan de orde komen achtereenvolgens de getuigen:

Ahrens
Eichborn
Oberhauser
Bazilewski
Marcow (de specialist/hoofdonderzoeker die de graven had onderzocht)
Prosorowsky
 
met nawoord van Kempner en Van Vliet
 
 

NCPN Beheerder, 13-04-10, 16:32, 7 jaren geleden: Achtergrondstuk 1, de Neurenbergverhoren

Juist dit onderdeel van Marcows verklaring is op 17 Januari 1947, drie maanden na afloop van het  Neurenbergse Proces, op een belangrijk moment punt aangevuld. Die dag werd  De Zwitserse Arts, Dr  Francis Naville, Die lid van  Dezelfde Commissie was als Marcow, Door de Grote raad van het Kanton Geneve aangaande Deze gebeurtenissen gehoord. De raad kwam Tot de Conclusie dat Naville volkomen juist en in Overeenstemming met de eisen va zijn  Beroep had gehandeld. En de President van het Geneefse college zei  woordelijk: Mocht het juist zijn,dat Marcow onder Druk tot zijn  handelswijze werd Gedwongen, Dan blijft de vraag of De  druk drie jaar geleden door de Duitse bajonetten werd  Uitgeoefend  Dan wel of  Hier sprake is va een  Druk die thans door de  Russische Bajonetten wordt Uitgeoefend.

Tijdens de Neurenbergproces werden er een aantal verhoren afgenomen over Katyn. Onderstaande transcripties komen uit het boek: Opmars naar de Galg.

 

(Stahmer, een Duitse verdeger)

Getuige Ahrens

Stahmer aan Ahrens: Was het U bekend dat er een  Duitse eenheid zich in de buurt van  De Bossen van  Katyn is geweest?

Ahrens:Het is me niet bekend dat er een eenheid van dat nummer is geweest.

Stahmer: Hebt U na uw aankomst in Katyn geconstateerd dat zich in het Bos van Katyn een Grafheuvel bevond?

Ahrens:Kort na mijn aankomst in het Gebied. Het lag toen onder de sneeuw, Hebben mijn manschappen mij erop attent gemaakt, Dat er ergens op een soort grafheuvel  Een kruis van berkentakken moest zijn. Dat kruis heb ik Gezien. In de loop van 1942 heb ik Toen telkens Weer van mijn soldaten gehoord  Dat hier in het bos  Terechtstellingen zouden hebben plaats gevonden. Winter 1943 in  Januari of Februari, Zag ik toevallig in dat bos  Een wolf. Aanvankelijk kon ik niet Geloven dat het inderdaad een wolf was, Maar met een vakman ging ik de sporen na, En toen zag ik op die Heuvel met het  Kruis erop sporen van omgewoelde graven. Ik heb laten vaststellen wat het voor beenderen Waren. Volgens de artsen waren het beenderen van Mensen. Daarop heb ik een en ander Gemeld bij de Officier van de Oorlogsgravendienst.

In het boek van ‘’Arts achter prikkeldraad’’ staan op blz 92 de volgende belangrijke zaken:

Dr Albert Haas: Kalka vroeg me wat ik gedaan had voor ik gearresteerd werd. Ik sprak tegen hem over Hongarije en Frankrijk. Daarna vertelde Kalka mij het verhaal achter zijn eigen gevangenneming. Hij beschreef zichzelf als de enige overlevende van de massamoord van Katyn bij Smolensk. De Duitsers beweerden dat deze schanddaad begaan werd door de  Russen, maar Kalka vertelde me een ander verhaal: Toen de Duitsers Polen aanvielen,werd het Poolse Leger met zijn wapens uit de Eerste Wereldoorlog gemakkelijk verslagen. Nadat het land onder de voet was gelopen werden de Intellectuelen en officieren naar quarantainekampen afgevoerd. Kalka en zijn medegevangenen werkten in een reparatiewerkplaats te velde en repareerden beschadigde Duitse tanks en andere voertuigen.

In 1941, kort voor de Duitse verrassingsaanval op Rusland,vroeg de Gestapo Poolse vrijwilligers, Voor een  anti-Bolsjewistisch Legioen. Kalka, evenals de meerderheid van de Polen.,weigerde aan de zijde van de  Duitse overwinnaars te vechten. De dag nadat  Duitsland Rusland had  aangevallen,arriveerden enkele grote door Wehrmacht-soldaten bewaakte vrachtauto’s, bij  Kalka"s Kamp. Alle gevangenen werden ingeladen en naar Katyn gebracht,op een dagreis afstand,waar zij de  Koude nacht midden op een leeg veld doorbrachten. Ze namen aan dat ze naar Katyn waren gebracht om daar een nieuwe reparatiewerkplaats op te zetten.

Voor zonsopgang werden ze gewekt en aan het werk gezet om een greppel te graven. SS-bewakers hadden de Wehrmacht-soldaten vervangen.

Is dit nou niet het eerste bewijs dat de Einsatzgruppen de Executies hebben uitgevoerd?. Er is in dit verhaal toch heel duidelijk te lezen: Dat de Wehrmachtsoldaten werden afgelost door de SS?. Er is echter veel meer.

 Stahmer: En hoe is het toen tot de opgravingen gekomen?

Ahrens: Daarvan ben ik niet nauwkeurig op de hoogte. Op last van de Legergroep kwam op een zekere dag ene Professor Butz bij me met de mededeling dat hij in mijn bos opgravingen moest verrichten.

Stahmer: En heeft Professor Butz U naderhand bijzonderheden aangaande het resultaat van zijn opgravingen  Verteld?.

Ahrens: Ik heriner me een soort dagboek dat hij me liet zien. Daar stonden allerlei data in met een paar opmerkingen die ik niet kon lezen omdat ze in het Pools waren gesteld. Hij verklaarde dat die aantekeningen in de afgelopen maanden waren gemaakt door een Poolse officier en dat het Dagboek dat eindigde in het voorjaar van 1940- Besloot met de vrees dat er iets gruwelijks voor de dag Zou komen.

Stahmer: Er wordt beweerd dat er in  Maart 1943 met vrachtwagens lijken van elders overgebracht zijn naar Katyn, En dat die in dit bos zijn begraven. is U  Daarover iets Bekend?

Ahrens: Daarvan is me niets bekend.

Dr  Otto Kranzbuhler, Verdediger van verdachte Donitz: Hebt uzelf met een of meer Bewoners van de plaats over de Waarnemingen in 1940 Gesproken?.

Ahrens: Ja.begin 1943 woonde een Russisch echtpaar  vlakbij de plaats waar mijn  Regimentsstaf was Gevestigd. Deze lieden hebben me gezegd, Dat er in het voorjaar van 1940 was geweest Dat er op het station Gnesdowo in goederenwagons ruim tweehonderd geuniformeerde Polen waren aangekomen, Die vervolgens met vrachtauto,s naar het Bos waren Getransporteerd. Ze hadden telkens schoten en ook veel geschreeuw gehoord.

Kranzbuhler: Toen U het Dnjepr kasteeltje betrok, waarin U ingekwartierd was, Hebt U toen geinformeerd aan wie het vroeger had toebehoord?

Ahrens: Inderdaad,heb ik daarna geïnformeerd, Want ik was er benieuwd naar. Het huis was nogal eigenaardig gebouwd. Er waren bioscoopzaaltjes in, En het had ook een eigen schietbaan in. Ik heb echter geen bepaalde informatie kunnen krijgen.

Kranzbuhler: Zijn er behalve de massagraven in de omgeving van het Dnjepr-Kasteeltje, Nog andere graven gevonden?

Ahrens: Vlakbij het kasteeltje zijn er inderdaad nog meer kleinere graven Gevonden. Graven met Zes of acht,of nog meer skeletten van mannen zowel als vrouwen.

L.N.Smirnov, Russisch Substituut-Oficier.Bent U in September of Oktober 1941 persoonlijk Daar geweest?

Ahrens: Neen.

Smirnov: Dus dat betekent dat U niet weet welke gebeurtenissen zich in September of Oktober 1941 in het Woud van Katyn heben Afgespeeld?

Ahrens: Ik was daar destijds niet.

Smirnov: Ik noem U de Namen van bepaalde militairen. weest U zo goed, mij te zeggen of die personen tot uw eenheid behoorden. De eerste luitenant Rex.

Ahrens: De eerste luitenant Rex was mijn regimentsadjudant.

Smirnow: Kunt U verklaren of Hij reeds voor Uw aankomst in Katyn bij deze eeheid in Katyn was Ingedeeld?.

Ahrens: Ja hij was er voor mij.

Smirnow: En een zekere Luitenant  Hodt of Hoth?.

Ahrens: U bedoelt Hodt. De luitenant Hodt was Inderdaad bij het Regiment ingedeeld.

Smirnow: Ik noem U nog enkele andere Namen: Onderofficier Rose, Soldaat Giesece, Sergeant Majoor Krimmenski, Segeant Lummert, En een zekere Gustaf, een Kok. Al deze Personen Behoorden toch tot Uw Eenheid?

Ahrens: Ja.

Smirnow: U beweert niet geweten te hebben wat deze lieden in September en Oktober 1941 hebben gedaan?.

Ahrens: Daar ik mij daar toen niet bevond, Kan ik dat niet met zekerheid zeggen.

Smirnow: Het is U bekend, dat de bijzondere staatscommissie meent, Dat U behoort tot degenen die verantwoordelijk zijn voor de in Katyn begane misdaden?

Ahrens: Er staat een overste Arnes.

Iola Nikitschenko Russische Rechter: Toen het Dagboek, En andere documenten, Die Professor Butz U heeft getoond gevonden werden, Was U persoonlijk niet aanwezig?.

Ahrens: Neen.

Getuige von Eichborn

Een andere Getuige, De vroegere Luitenant-Kolonel Reinard von Eichborn van Regiment 537 van de Verbindingstroepen van de Legergroep, kan de verklaringen van Ahrens enigszins aanvullen, Maar zonder dat het veel oplevert.

Stahmer: Getuige: Weet U aan wie het  Dnjepr-Kasteeltje voor de Bezetting door de Duitse Troepen heeft Toebehoord, wie daar Gewoond hebben?

Eichborn: Dat kan ik niet met Zekerheid zeggen. Het viel ons op, Dat het Kasteeltje verbazend goed ingericht was. Het was bijzonder goed gebouwd. Er waren Twee badkamers. Ook een eigen schietbaan, En een bioscoopzaaltje. Daaruit hebben We bepaalde conclusies getrokken. Maar ik weet niets van de vorige Eigenaar.

De volgende getuige a decharge is Generaal Oberhauser, Kommandant van de Verbindings-

Troepen van de Legergroep Centrum.

Stahmer: Beschikte Regiment 537 Over de Vereischte Technische middelen zoals Pistolen,Munitie enz, Waardoor Terechtstellingen van zulk een omvang, Mogelijk zouden zijn Geweest?

Oberhauser: Het Regiment was bijzonder goed bewapend meer dan  De eigenlijke gevechtstroepen. Uit technisch oogpunt had het zulk een massale terechtstelling in het Geheel niet kunnen doen plaatsvinden.

Smirnow: De Officieren van het Regiment waren blijkbaar bewapend met Pistolen. een Walter of een Mauer Nietwaar?

Oberhauser: Inderdaad.

Smirnow: Misschien kunt U nog bij benadering zeggen over hoeveel pistolen het regiment de beschikking had?.

Oberhauser: Als we aannemen dat iedere onderofficier een pistool bezat, Moeten het er ongeveer 150 zijn Geweest.

Smirnow: Waarom meent U dat het aantal van 150 Pistolen niet voldoende Zou zijn geweest voor een massale executie?

Oberhauser: Omdat een regiment verbindingstroepen van een legergroep, Dat over een zo Groot gebied is verspreid, Zich nimmer op een en dezelfde plaats bevindt. Het regiment lag verspreid over  Het gehele Gebied tussen Kolodow en Witebsk. Dus er zijn nooit 150 pistolen Tegelijkertijd  beschikbaar Geweest.

Stahmer: Het Regiment lag dus over een groot gebied Verspreid. Hoeveel  kilometer ongeveer?

Oberhauser: Ruim 500 Kilometer.

Ziehier de belangrijkste vragen en Antwoorden uit dit verhoor.

Getuige Bazilewski

Vervolgens brengt het Russisch Openbaar Ministerie zijn Getuigen a charge voor, Allereerst de Astronoom Boris Bazilewski, die ten tijde van de Duitse Bezetting loco Burgermeester va Smolensk was. Hij wordt verhoord door  Officier Smirnow.

Smirnow: Sinds wanneer woonde U in de Stad Solensk?

Bazilewski: Sinds 1919.

Smirnow: Bent U bekend met het Zogenaamd woud va Katyn?

Bazilewski:Ja. Het was een Bekend recreatieoord voor de Inwoners van Smolensk.

Smirnow: Was dit bos voor de oorlog in enig opzicht een Speciaal gebied, Bewaakt of Anderszins van de omgeving  Afgescheiden?.

Bazilewsky: Het terrijn is voor niemand verboden Geweest.

Smirnow: Wie was de Burgermeester van Smolensk?.

Bazilewsky: De advocaat Menschagin.

Smirnow: Hoe was de Verhouding tussen Menschagin en de Duitse bestuursorganen?

Bazilewsky: Zeer goed.

Smirnow: Kan men zeggen dat Menschagin bij de Duitse bestuursorganen een Vertrouwens

Positie Bekleede en dat de Duitsers hem zelfs Geheime mededelingen Deden ?.

Bazillewsky: Stellig.

Smirnow: Wat voerden de Poolse krijgsgevangenen bij Smolensk uit? Was is U bekend over hun Verdere lot?

Bazilewsky: Menschagin heeft me over de Poolse krijgsgevangenen gezegd dat men had voorgesteld ze te vernietegen! (vernietegen!!),

Smirnow: Is deze Kwestie later nog eens  Ter sprake gekomen in een Gesprek tussen U en  Menschagin?

Bazilewsky: Ja, Ongeveer twee weken Daarna. Ik vroeg hem Wat er nu met de Krijgsgevangen gemaakte Polen was Gebeurd. Aanvankelijk aarzelde Menschagin, Maar Vervolgens zei Hij: Met hen is het Afgelopen!!( Met hen is het Afgelopen!!1),

Smirnow: Heeft Menschagin U verteld  Waarom die Executies hadden Plaatsgevonden?

Bazilewsky: Ja hij zei dat dit Gebeurd was In het Kader van het Algemene Systeem van de Behandeling van Poolse Krijgsgevangenen!!.

Na de middagpauze neemt Dr Stahmer de getuige Bazilewsky een kruisverhoor af.

Stahmer: Getuige, Uw verklaringen voor de Middagpauze, Hebt U voorgelezen als ik het Goed heb gezien, Is dat Juist?

Bazilewsky: Ik heb niets voorgelezen. Ik heb alleen  De plattegrond van deze Zittingszaal in de Hand gehad.

Stahmer: Het leek alsof  U uw  Antwoorden voorlas. Hoe verklaart U  Dat de Tolk  Uw Antwoord al in Handen had?.

Bazilewsky: Het is mij niet Duidelijk, Hoe de Tolk al bij  Voorbaat over mijn  Antwoorden zou Hebben kunnen Beschikken.

Stahmer: Kent U het  Dnjepr Kasteeltje?

Bazilewsky: Er staan tal van Kasteeltjes langs De Dnjepr,

Stahmer: Ik bedoel  Het huis bij  Het bos van Katyn.

Bazilewsky: De Dnjepr  is een lange  Rivier. En uw vraag kan ik da ook in het Geheel niet  Begrijpen.

Stahmer: Het is U dus niet Bekend, Dat zich in het Bos van Katyn een Recreatieoord of  Sanatorium va de  GPU heeft  Bevonden?

Bazilewsky: Dat weet ik  Best,  Dat was alle inwoners van  Smolensk bekend.

Stahmer: Dan weet U dus Precies welk Huis ik in  Mijn vorege vraag  Bedoelde?.

Bazilewsky: Ik persoonlijk ben nooit in dat Huis geweest. Tot dat Huis hadden uitsluitend  De gezinnen Van de Ambtenaren van het  Ministerie van  Binnenlandse zaken toegang. Andere Personen verkeerden niet in de  Mogelijkheid  Dat huis te Bezoeken.

Stahmer: Zoudt U de namen kunnen noemen van Personen die bij  De Terechtstellingen Ooggetuige zijn  Geweest?

Bazilewsky: Nee ik kan geen Ooggetuigen Noemen.

Stahmer: Bent U  Wegens Uw collaboratie met het Duitse bestuur door de Russische Regering gestraft?

Bazilewsky: Neen.

Thomas J. Dodd, Amerikaans  Substituut: Mijnheer de  President:  Ik zou de Rechtbak Willen Wijzen op het Feit, dat  Dr Stahmer de getuige deze vraag heeft gesteld; Hoe was het mogelijk dat de tolken reeds bij voorbaat beschikten over de vragen en  antwoorden?.Ik heb de tolken daareven schriftelijk om uitsluitsel gevraagd, En heb van de dienstdoende luitenant ten antwoord gekregen, Dat niemand daar beschikte over enigerlei vragen of antwoorden. Ik ben van mening dat dit moet worden vastgelegd in het  procesverbaal.

Stahmer: Dit feit is me  Buiten de Zaal meegedeeld. Klopt het niet, Dan neem ik het Terug.

President: De verdegers Dienen zulke Verklaringen niet af te Leggen, Wanneer ze de Juistheid daarvan  Niet tevoren hebben  Geverifieerd.

Smirnow: Kan ik met het Verhoor van de volgende Getuige beginen.Mijnheer de President ?

Getuige Markow 

Na dit Incident Treedt een Man de Zaal binnen die in de Geschiedenis van Katyn een wisselvallige rol heeft gespeeld, de Bulgaarse Arts, Dr Marko Antonow Markow van het Justitiele Medische Instituut in Sofia. Markow behoorde tor de Groep van twaalf  Buitenlandse Deskundigen die in 1943 door Conti naar Katyn waren uitgenodigd. Zijn handtekening staat onder het Slotcommunique van de Medische Commissie. Op dit stuk  Basseerden de Duitsers hun Bewering, Dat de massamoord van Katyn was begaan door de Russen. Later toen Bulgarije door  Sowjettroepen was bezet, moest Markow op 19 Februari 1945 voor het Volksgerechtshof in Sofia terechtstaan. Hij verklaarde Dat de leden van de Commissie voortdurend door Gestapo Ambtenaren  waren omringd. En tenslotte waren gedwongen het Communique te ondertekenen. Nu verschijnt deze Markow als getuige in het Neurenbergse Proces.

Smirnow: Wanneer arriveerde de Commissie in Katyn?

Marcow:  Op de avond van de 28e April 1943  Kwam de Commissie in Smolensk aan.

Smirnow: Hoe vaak hebben de Leden van de Comissie de Massagraven in het Woud van Katyn persoonlijk  Bezocht?.

Marcow: We zijn tweemaal in het bos Geweest. En wel op 29 en 30 April in de Ochtend.

Smirnow: Hoeveel uur bracht U beide keren bij de Massagraven door?.

Marcow: Ik denk niet meer dan drie a vier uur per bezoek.

Smirnow: Heeft het onderzoek van de Medische deskundigen uitgewezen dat de lijken zich inderdaad reeds sedert drie jaar in de graven bevonden?,

Markow: Naar mijn mening bebvonden die lijken zich veel korter in de aarde dan drie jaar.

Ik was van mening dat het lijk waarop ik obductie verrichtte niet langer dan een of  ander half jaar tevoren was begraven.

Smirnow: Is het usance bij de Gerechterlijke Geneeskunde in Bulgarije  Dat een onderzoek uit twee gedeelten bestaat, beschrijving en conclusie?.

Marcow: Inderdaad.

Smirnow: Bevat de door U opgestelde verklaring een slotconclusie?

Marcow: Mijn verklaring bestaat alleen uit een Beschrijvend gedeelte zonder slotconclusie, Omdat  Ik uit de stukken die zich daar bevonden, Kon opmaken  Dat men ons Reeds bij Voorbaat wilde  Suggereren, Dat de Lijken zich reeds drie jaar in de Aarde hadden Bevonden. Dat bleek uit de stukken die ons in het kleine landhuis werden getoond.

Smirnow: Zijn die documenten U voor de obductie getoond of  Daarna?

Marcow: De documenten werden ons een dag voor de obductie getoond.

Smirnow: Toen U het Algemene rapport ondertekende, was het U toen volledig duidelijk dat de  Moord van Katyn niet voor het Laatste Kwartaal van 1941 had  Plaatsgevonden, En dat het jaar 1940  In elk geval uitgesloten was?

Marcow: Ja .Dat was mij Duidelijk, En juist daarom heb ik in Het Rapport geen  Slotconclusie laten Opnemen.

Smirnow: Waarom hebt U nietemin dat  Algemene Rapport ondertekend?.

Marcow: Op 1 Mei 's ochtends vertrokken we per Vliegtuig uit Smolensk .Omstreeks het Middaguur landden we Op het Vliegveld Bela. Klaarblijkelijk was dit een Militair vliegveld. We Gebruikten daar het Middagmaal, En meteen Daarna werden ons de Exemplaren van het Rapport ter Ondertekening voorgelegd. Dit gebeurde juist op dat geisoleetrd Gelegen Militair Vliegveld. Dat is de Reden waarom Ik het Rapport heb Ondertekend.

Stahmer: Het Rapport is niet alleen door U ondertekend, Maar draagt ook de handtekening van elf geleerden; sommigen van wereldnaam. Er is ook een neutraal commissielid on der, Professor Naville uit Zwitserland.

Marcow: Om welke redenen het Rapport door de andere gedelegeerden is ondertekend kan ik werkelijk niet zeggen. Ze hebben echter hun handtekening onder dezelfde omstandigheden geplaatst als ik.

Juist dit onderdeel van Marcows verklaring is op 17 Januari 1947, drie maanden na afloop van het  Neurenbergse Proces, op een belangrijk moment punt aangevuld. Die dag werd  De Zwitserse Arts, Dr  Francis Naville, Die lid van  Dezelfde Commissie was als Marcow, Door de Grote raad van het Kanton Geneve aangaande Deze gebeurtenissen gehoord. De raad kwam Tot de Conclusie dat Naville volkomen juist en in Overeenstemming met de eisen va zijn  Beroep had gehandeld. En de President van het Geneefse college zei  woordelijk: Mocht het juist zijn,dat Marcow onder Druk tot zijn  handelswijze werd Gedwongen, Dan blijft de vraag of De  druk drie jaar geleden door de Duitse bajonetten werd  Uitgeoefend  Dan wel of  Hier sprake is va een  Druk die thans door de  Russische Bajonetten wordt Uitgeoefend.

Maar laat ons terugkeren Tot de  Getuigenverhoren in Neurenberg.

Stahmer: Volgens Uw Rapport hebt U op het lijk van de door U onderzochte Officier Kledingresten aangetroffen. Was dit zomer of  Winterkleding?.

Marcow: Witerkleding. een Winterjas en een sjaal om de Hals.

Stahmer: In het Rapport komt  De volgende Passage voor. De op de Lijken aangetroffen Documenten, Dagboeken, Correspondentie en Kranten, Dateren uit de Periode Herfst 1939 Tot Maart/April 1940. De laatste tot nu Toe Vastgestelde Datum is die va een Russische krant van 22 April 1940. Ik stel U thans de vraag; Is deze opgave juist? Komt ze overeen met wat U  zelf hebt geconstateerd?

Marcow: Zulke brieven en kranten zijn ons getoond. Enkele van die documenten werden door De Commissieleden, Die de obductie uitvoerden Aangetroffen.

Dr Stahmer heeft in dit Kruisverhoor een Volledige overwinning Behaald. Maar er Komt nogmaals een  Nieuwe wending in de Zaak, wanneer de laatste Getuige van het  Russische Openbaar Ministerie  Ten tonele Verschijnt. De Moskouse medische Deskundige Professor Iljits Prosorowsky.

Getuige Prosorowsky

Smirnow: Hebt U bij het medisch onderzoek van de Lijken ook patronen of patroonhulzen aangetroffen?

Prosorowsky: De oorzaak van de Dood van de Poolse Officieren was het schot in de nek.Wij hebben kogels aangetroffen en  bij de Opgravingen inderdaad ook Patroonhulzen van Duitse Herkomst. Immers op die Hulzen stond  De Firmanaam GECO gegraveerd.

Maar later is Gebleken dat Patronen van dat merk door de Firma Geco in Durlach in het Kader van het Duitsch Russisch verdrag van Rapollo vroeger naar de Oostzeelanden zijn geexporteerd. Hoe dit zij, In Neurenberg is Het thema Katyn na deze getuigenverhoren niet meer ter sprake Gekomen. Zo is de zaak onopgehelderd  Gebleven!!!!

Er werden althans geen afdoende bewijzen geleverd.

Echter in 1952 Heeft een Commissie uit het Amerikaanse Congres getracht in de zaak Katyn opheldering  brengen.zulks in het verband van de Koude Oorlog betekent het feit dat de Sowjets hebben afgezien van verdere vervolging aangaande het thema Katyn niet op zichzelf een bekentenis van schuld, vroeg het Commissielid  Daniel J Flood aan de Vroegere Amerikaanse substituut Officier in Neurenberg Robert Kempner?

Kempner antwoordt: In elk geval maakte het een erg zonderlinge Indruk. En hij voegt eraan toe: We bewonderen Stahmer erom dat hij de Sovjets destijds gedwongen heeft de vervolging op het punt Katyn te laten vallen. Het was een overwinning van de verdedediging. Tot in November 1952 hoort de  Commissie tal van Getuigen, Van wie er  Enkelen anoniem willen blijven, En hun verklaringen hebben afgelegd met een zak over het hoofd...

Robert H. Jackson  De vroegere Amerikaanse officier van  Justitie in het Neurenbergse Proces verklaart  Voor de Commissie van Onderzoek; Al in Neurenberg heb ik rekening gehouden met de mogelijkheid dat de Sovjets aan Katyn schuldig zijn geweest. Daarom hebben wij geweigerd de Duitsers daaraan Schuldig te Verklaren. (En de operatie  Paperclip dan? Hoe verzint hij deze ONZIN) Een andere belangrijke verklaring  Legt de Amerikaanse Luitenant Kolonel John H van Vliet af. Hij bevond zich in 1943 in Duitse Krijgsgevangenschap en behoorde tot een groep Krijgs- Gevangenen uit het Westen die door de Duitse autoriteiten naar Katyn waren getranspoteerd om de graven in ogenschouw Te nemen. Over die bezichtiging ter plaatse van de misdaad verklaart Van Vliet: Ik haatte de Duitsers. Maar moest  toch  Toegeven dat ze de waarheid Spraken.

(In welk concentratiekamp hij dan wel gezeten heeft weet Ik dus niet. Maar veel van zijn Amerikaanse medegevangenen werden door De SS vermoord. [Bron Walter Schellenberg.Go2 War2.] Staat bij de Verhoren komt hier Achteraan.).

Aldus uitgezocht en opgeschreven in periode januari - maart 2010 door Henk Gerrits.

 


NCPN Beheerder, 13-04-10, 17:17, 7 jaren geleden: Geef hier uw commentaar...

NCPN Beheerder Schreef op Vandaag, 16:31

In dit hoofdstuk van het forum worden achtergrondstukken geplaatst die in de hoofdteksten worden aangehaald.
Dit gedeelte is nu open voor commentaar

Forum | Omhoog
Omhoog Terug